رئیس شورای نظام دامپزشکی استان خوزستان طی لوحی از مسئول صدور پروانه اداره کل دامپزشکی استان خوزستان در راستای اجرایی شدن ماده ( 5 ) قانون نظام جامع دامپروری تقدیر نمود.
تقدیر رئیس شورای سازمان نظام دامپزشکی استان خوزستان از مسئول صدور پروانه اداره کل دامپزشکی استان

رئیس شورای نظام دامپزشکی استان خوزستان طی لوحی از مسئول صدور پروانه اداره کل دامپزشکی استان خوزستان در راستای اجرایی شدن ماده ( 5 ) قانون نظام جامع دامپروری تقدیر نمود.