لیست اخبار صفحه :1
برگزاری نشست کمیته علمی اجرایی بیماری های ماهیان گرمابی در اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

برگزاری نشست کمیته علمی اجرایی بیماری های ماهیان گرمابی در اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور: برای صادرات پایدار و ایمن، اهمیت دادن به اقدامات بهداشتی و پیشگیری از بروز بیماری در مزارع پرورش از سوی تولیدکنندگان ضروری می باشد.

لینک کوتاه