تاریخ انتصاب

1390

دكتر مصطفي كناركوهی
 • دكتر مصطفي كناركوهی
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان
 • تاریخ انتصاب : 1390
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1390

دكتر ابراهيم توكلی
 • دكتر ابراهيم توكلی
 • سمت : سرپرست اداره كل دامپزشكی استان خوزستان
 • تاریخ انتصاب : 1390
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1390
 • مدت تقریبی ریاست : تقریبا شش ماه
تاریخ انتصاب

1381

دكتر محمد رضا حزبئی
 • دكتر محمد رضا حزبئی
 • سمت : مدير كل دامپزشكی استان خوزستان
 • تاریخ انتصاب : 1381
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1390
 • مدت تقریبی ریاست : 8 سال
تاریخ انتصاب

1376

دکتر سید رحیم مغینمی
 • دکتر سید رحیم مغینمی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان خوزستان
 • تاریخ انتصاب : 1376
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1381
 • مدت تقریبی ریاست : 8 سال
تاریخ انتصاب

1371

دكتر نادر ابوعلی
 • دكتر نادر ابوعلی
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان
 • تاریخ انتصاب : 1371
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1376
 • مدت تقریبی ریاست : 5 سال
تاریخ انتصاب

1370

دكتر عيسی شريف پور
 • دكتر عيسی شريف پور
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان خوزستان
 • تاریخ انتصاب : 1370
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1371
 • مدت تقریبی ریاست : 1 سال
تاریخ انتصاب

1361

 دكتر محمد طالب شوشتری
 • دكتر محمد طالب شوشتری
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان خوزستان
 • تاریخ انتصاب : 1361
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1370
 • مدت تقریبی ریاست : 10 سال
تاریخ انتصاب

1359

دکتر ایازی
 • دکتر ایازی
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان خوزستان
 • تاریخ انتصاب : 1359
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1360
 • مدت تقریبی ریاست : مدتی کوتاه
تاریخ انتصاب

1357

دکتر منصفی
 • دکتر منصفی
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان خوزستان
 • تاریخ انتصاب : 1357
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1358
 • مدت تقریبی ریاست : مدتی کوتاه
تاریخ انتصاب

1356

دکتر اوحدی
 • دکتر اوحدی
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان خوزستان
 • تاریخ انتصاب : 1356
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1357
 • مدت تقریبی ریاست : مدتی کوتاه
تاریخ انتصاب

سال 1346

دکتر زمانی
 • دکتر زمانی
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان خوزستان
 • تاریخ انتصاب : سال 1346
 • تاریخ اتمام ماموریت : سال 1356
 • مدت تقریبی ریاست : 10 سال
لینک کوتاه