منشور اخلاقی کارکنان اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

 

مـا کارکنـان اداره کل دامپزشکی استان خوزستان بـا ایمـان بـه خالـق هسـتی و الهـام از تعالیـم عالیـه اسـلام ، تمـام تـلاش و همـت خـود را بـرای انجــام صادقانــه وظایــف و افزایــش ســطح رضایــت منــدی مــردم در راسـتای اعتـلای بهداشـت دام و تامیـن امنیـت و سـلامت غذایـی بـه کار گرفته و خود را ملزم به رعایت اصول زیر می دانیم :

1 -        همـواره رضایـت خـدای متعـال را مـد نظـر قـرارداده و بـر آنچـه کـه خداونـد امـر یـا از آن نهـی مـی کنـد ، توجـه کامـل داشـته و او را ناظـر بـر اعمـال و کـردار خویـش بدانیم.

2 -        بــه رعایــت نظــم در انجــام فعالیــت هــا و حضــور بــه موقــع در محــل کار و آراستگی شخصی خود توجه نماییم .

3 -        در انجـام وظایـف و مسـئولیت هـا پشـتکار و جدیـت داشـته و آنهـا را بـا دقـت ، صحت و به موقع انجام دهیم .

4 -        روحیـه کار جمعـی را در خـود تقویـت و در انجـام فعالیـت هـای گروهـی مشـارکت پذیر باشیم .

5 -        سـعی نماییـم دانـش خـود را بـه روز نگـه داشـته و بـا اسـتفاده از فنـاوری هـای نویـن تا حد ممکن امور مربوط به مشتریان را بدون نیاز به حضور آنان انجام دهیم .

6 -        به ارباب رجوع احترام گذاشته و با آنان خوش رفتار باشیم .

7 -        بـا رعایـت انصـاف ، عدالـت و رازداری خواسـته هـای قانونـی اربـاب رجـوع را در چارچـوب وظایـف خـود بـا صحـت ، دقـت ، سـرعت و بـا حفـظ کرامـت انسـانی بـدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارائه دهیم .

8 -        روحیـه انتقـاد پذیـری داشـته وانتقـادات سـازنده دیگـران را بـه عنـوان فرصتـی برای اصلاح و بهبود خود وفعالیت هایمان بدانیم.

9 -        از امکانــات ، تجهیــزات و ســرمایه هــای ســازمان حفاظــت نمــوده و در اســتفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم.

10 -      صرفـه جوئـی ، نـوآوری ، خلاقیـت و مسـئولیت پذیـری در انجـام امـور محولـه را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم .

 

لینک کوتاه