اداره بهداشت و مديريت بيماريهاي داخلی

رئيس اداره: آقاي آنتیک چي

216

اقای کاوش

215

خانم طراوتی

217

آقای زنگنه

218

آقای شفیعی

213

آقای نصیری